Το έργο AMHE

Το πλαίσιο


Το έργο «Πρέσβεις των Ευρωπαϊκών Υγροβιότοπων »(AMHE) που συγχρηματοδοτείται απο το ευρωπαϊκό πρόγραμμα κατάρτισης «Erasmus +», εντάσσεται στο πλαίσιο κοινωνικών δράσεων για την αντιμετώπιση της μακροχρόνιας ανεργίας που χρηματοδοτεί το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Αυτές οι πρωτοβουλίες αναλαμβάνονται κυρίως από τις τοπικές αρχές της κάθε χώρας, συλλόγους/εταιρείες ή φιλανθρωπικές οργανώσεις και στοχεύουν στην ένταξη των ατόμων σε κοινωνικές υπηρεσίες που αφορούν τις ανάγκες της εκάστοτε κοινότητας. Συνήθως οι υπηρεσίες αυτές αμείβονται χαμηλά και συνοδεύονται από σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης. Τα τελευταία 20 χρόνια, οι παραπάνω δράσεις έχουν επικεντρωθεί σε περιβαλλοντικά θέματα.

Ωστόσο, παρά το υψηλό ενδιαφέρον που προκύπτει για συμμετοχή (σε αυτές τις δράσεις) , το ποσοστό της μετέπειτα ένταξης των ενδιαφερόμενων στην αγορά εργασίας , παραμένει ακόμα χαμηλό. Γι’ αυτό το λόγο, στόχο του έργου «AMHE» αποτελεί η ανάπτυξη και βελτίωση των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων αλλά και η επαγγελματική τους αναγνώριση και επανένταξη στην συντήρηση/ φροντίδα των ποταμών και υγροβιότοπων.

Το έργο "ΑΜΗΕ"

Το έργο αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας δύο ευρωπαϊκές προκλήσεις:

• να παρέχει μια πιο ποιοτική εκπαίδευση και βιώσιμες επαγγελματικές προοπτικές σε άτομα που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας και θα ενταχθούν σε αυτή μέσα από οικονομικές δραστηριότητες ·
• να ανταποκριθεί στις ανάγκες προστασίας και αξιοποίησης των ευρωπαϊκών φυσικών υγροβιότοπων και ποταμών, στόχος που υποστηρίζεται από την εφαρμογή της ευρωπαϊκής «Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα» που επιβάλλει, στις ευρωπαϊκές κοινότητες και τα κράτη- μέλη, καθήκοντα συντήρησης, καταπολέμησης της ρύπανσης, επίβλεψης φυσικών κινδύνων και γενικότερα ενημέρωσης του ευρύτερου κοινού.

Πού απευθύνεται

Το έργο ανταποκρίνεται ταυτόχρονα :

• στις ανάγκες για (κοινωνική) ένταξη των ενδιαφερόμενων προσφέροντάς τους καλύτερες δεξιότητες, περισσότερη ευελιξία, ενισχύοντας την απασχολησιμότητά τους.
• στις ανάγκες των διαχειριστών των υγροβιότοπων, φέρνοντας τους ένα νέο επάγγελμα που προσφέρει περισσότερη τεχνογνωσία και ευελιξία στα καθήκοντά τους, με στόχο ένα καλύτερο αποτέλεσμα στην σχέση κόστους / αποτελεσματικότητας.

Οι στόχοι του έργου

Το έργο «AMHE» προτείνει να δημιουργηθεί ένα νέο επάγγελμα, αυτό των «Πρέσβεις των Υγροβιότοπων» μέσα από αντίστοιχη κατάρτιση για την απόκτηση συγκεκριμένων δεξιοτήτων. Η κατάρτιση αυτή αφορά σε θέματα όπως η αξία των υγροβιότοπων, η περιβαλλοντική διαμεσολάβηση, γνώσεις για το περιβάλλον, οικολογική μηχανική και ανάπτυξη πρακτικών ικανοτήτων για εγκάρσιες δράσεις όπου χρειάζεται. Μέχρι σήμερα όλες οι παραπάνω δράσεις καλύπτονταν από αντίστοιχες περιβαλλοντικές οργανώσεις.
Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι και η κατάρτιση μέσα στο πλαίσιο των 30 μηνών που ορίζει το έργο - 01/11/2019 έως 30/04/2022, οι ευρωπαίοι εταίροι (του έργου) θα προχωρήσουν στις παρακάτω δράσεις:

ΟΡΙΣΜΟΣ, ΔΟΚΙΜΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗενός ευρωπαϊκού πλαισίου τεχνικών προδιαγραφών για την νέα θέση εργασίας: «Πρέσβης ευρωπαϊκών Υγροβιότοπων»
ΕΝΙΣΧΥΣΗ των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών που είναι υπεύθυνοι για την ένταξη των εκπαιδευόμενων σε συλλόγους, οργανισμούς κατάρτισης και τοπικές αρχές , προκειμένου να συνδράμουν αποτελεσματικά στην εδραίωση αυτής της νέας θέσης εργασίας