Τα αποτελέσματα του έργου AMHE

Πρέσβεις των ευρωπαικών υγροβιότοπων

O1 Θέσπιση νέα θέσης εργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο
O2Ανάπτυξη και δοκιμή περιεχομένων εκπαίδευσης /κατάρτισης
O3 Αξιολόγηση των δεξιοτήτων / διαδικασία πιστοποίησης
O4 Κέντρο πόρων και εργαλείο ηλεκτρονικής μάθησης